( قسمت چهل وهفتم ) اشکال “چهل ودوم ) به “تمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهفتم ) 🌳 اشکال “چهل ودوم ) به “تمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

🌳 باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این “پیشرفت ها” رو به “تمدن” دارد می رود، یا رو به “توحش” دارد می رود؟ 🌳 من تعبیرم این است که “آمریکا” و “سایر این دُوَل غربی و شرقی” این ها “ترقیاتی” کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند “حیوان درنده” بارمی آورند، تمام این کارها که کرده اند برای “درندگی” است، “ملت شان” را نمی گویم؛ “دولت ها” را می گویم 🌳 تمام “افکار” متوجه این شده است که یک چیزی درست کنند که “کوبندگی اش” از آن سابق بیشتر باشد! … یعنی دنبال این هستند یک “حیواناتی” درست کنند که این حیوانات “درنده” باشند، بدتر از حیوانات درنده قبلی،”تمدن” نیست،رو به “توحش” دارد می رود 🌳 “غرب” دارد رو به “توحش”، دارد می سازد یک “مردمی” را که بریزند به جان هم و با “چنگ و دندان” هم را پاره کنند! بر خلاف “تمدنی” که “مکتب های الهی” می خواهند “انسان” درست کنند که همه در کنار هم “آسوده و آرام باشند” 🌳 “مکتب های” این ها همه اش دنبال این معناست که باید این “آنجا” را بگیرد و “آنجا” را بگیرد، “بزند”، “بکشد”، چه بکند.»[ صحیفه نور ج 8، صص99-100.]

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.