( قسمت چهل وپنجم) اشکال “چهلم” به “تمدن” و”نظام” بی روح “لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی”:

( قسمت چهل وپنجم) 🌻 اشکال “چهلم” به “تمدن” و”نظام” بی روح “لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی”:

🌻 “غربی ها” برای این که بتوانند بر “مردم مسلمان” “مسلط” شده و آنها را زیر “سلطه” خودقرار دهند، از راه “تضعیف اسلام” با “القاءشبهه های” فراوان وارد شدند 🌻 شبهه هایی ازقبیل، “کهنه بودن احکام اسلام” “عدم توانایی اسلام در اداره امور بشر” “تضاد علم و دین” وامثال آنها

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.