( قسمت چهل وچهارم ) اشکال “سی ونهم” به نظام وتمدن سیاه لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی:

( قسمت چهل وچهارم ) 💐 اشکال “سی ونهم” به نظام وتمدن سیاه لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی:

💐 شما تصور نکنید که این ها (غرب وشرق) برای “ما” و برای “اصلاح ما” یک قدم بردارند 💐 هرکه این را تصور بکند، این “جاهل” است، که این ها بخواهند “ممالک شرق” یک قدم رو به “ترقی” برود،این ها نمی خواهند… 💐 خیال نکنید که “روابط” ما با “آمریکا” و روابط ما با- نمی دانم – “شوروی” و روابط ما با این ها یک چیزی است که برای ما یک “صلاحی” دارد 💐 این مثل رابطه “بره” با “گرگ” است 💐 رابطه “بره” با “گرگ”،رابطه “صلاحمندی” برای “بره” نیست 💐 این هامی خواهند از ما “بدوشند”،این ها نمی خواهندبه ما چیزی بدهند ( صحیفه نور ج۷ص۸۵)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.