( قسمت ۵۲) (تبیینی ازضرورت وجودتمدن اسلامی)

( قسمت ۵۲) 🍃( تبیینی ازضرورت وجودتمدن اسلامی ) 👇

🍃 متاسفانه براثر”تبلیغات سوء” وچه بسا نفوذ”عوامل بیگانه” و گاهی “قدرت طلبی وخودخواهی خودی ها” وهمچنین “کج سلیقی برخی” و”نادانی وجهالت” بعضی دیگر وشایدعوامل دیگری باعث شده برای “دین” “محدودیت ومحصوریتی” غیرقابل قبول پدیدآید 🍃 آن “محدودیت ومحصوریت” این است که “دین” یکی ازدهها “موضوع” مطرح درجوامع بشری است ودربخشی از”امورات ومسائل” انسان “دخالت” می کندوآن هم اکثرا شامل “اعتقادات” و”اخلاق” و “احکام” و “عبادات” و”معاملات” ومسائل مربوط به “آخرت” است و”مسائل دیگرمربوط به حوزه “دین” نیست 🍃 ازجمله مسائلی که ازدخالت “دین” خارج است “علوم وفنون” است واین “عدم دخالت” باعث شده که بین “دین” و “تخصص های علوم وفنون” “دوگانگی” اتفاق بیافتد 🍃 “دین” در مسیری مخصوص خود قراردارد و “تخصص ها” درمسیری دیگر وباهم “مسانختی” ندارند هرکدام راه خودرا می رود وچه بسا “تعارض وضدیتی” هم پیداکنند 🍃 به عبارت دیگر”دین” نظری ونظارتی وسلطه ای بر “علوم وفنون وتکنولوژی و…” ندارد،حتی تاثیری و ارتباطی با آنهاندارد 🍃 به عبارت سوم “دین و اسلام” کاری با “اقتصادوعلم اقتصاد”ندارد، “اسلام” کاری با “سیاست وعلم سیاست” ندارد، “اسلام” کاری با”صنعت وتکنولوژی” ندارد، کاری با”کشاورزی وباغداری ودام داری” ندارد” کاری با”هنر” ندارد، کاری با”ورزش” ندارد و…اینها اساسا کارهائی ست “بشری” وبشربرای “اداره” امر خود به وجودمی آورد( تذکراین نکته ضروری ست که بعضی معتقدندخیلی ازاصول علمی موجود درجهان ریشه درتعلیمات انبیاء ع دارد) 🍃 بنابراین دوموضوع کاملا جدا مخصوصا درقرون اخیرپیداشده است یکی “دین وکتب آسمانی و انبیاء” ودیگری “علوم وفنون” واین دو ارتباطی جدی باهم ندارند 🍃 اما بیائیم یک باردیگر”دین شناسی” کنیم ودوباره به “متون دینی” وتفکر “انبیاء” نظر کنیم چنانچه “امام خمینی” و “امام خامنه ای” وبرخی ازعلماء گذشته نظرکرده اندو ازخود بپرسیم چگونه “ادیان الهی” و “انبیاء عظام” و”کتب آسمانی” آمده اند برای “هدایت و رشد وتعالی انسان” و “هدف ” آنها “مدیریت” اوست اما فقط در”بخشی اززندگی او” و بخش های دیگر ازدایره “هدایت” خارج است واسلام در امورات دیگر “حکمی” و “نظری” و”طرح وبرنامه ای” و”پیشنهادی” ندارد ؟ جای بسی تعجب است که ما بخواهیم دست “خدا” و”دین” و”ایمان” را ازبخش های معظمی ( ازقبیل علوم وفنون وآثار ونتایج آنها )از زندگی کوتاه کنیم وبه دست خودبشربدهیم ( بااین که اشراف کاملی بر همه امورخود وجنبه های متعدد آنهاندارد وما اشتباهات وضررها وزیان های بسیاری که بشرکرده را درطول تاریخ دیده ایم ) 🍃 می شود تصورکرد”خدائی” که “خالق” “انسان” است و”هادی” اوست، اورادرجهاتی راهنمائی کند ودرجهاتی وابگذارد ؟ “حاشا” و”کلا” درحالی که “دشمنی” همچون “شیطان” و”قبیله اش” هم در”کمین نشسته اند تا اورا به راهی غیر راه خدا دعوت کنند و گمراهش نمایند 🍃 این چنین خدائی در اسلام متصورنیست 🍃 ازمباحث بالا این نتیجه به دست می آید که “اسلام” دینی است “”جامع”” و”همه سونگر” وانسان را درهیچ “موضوع” و مسئله ای” تنها رها نمی کند وبه کمک وهدایت او می شتابد و این همان “تفکرانبیائی” و “ولائی” است و با این نگاه هست که “مسلمان” به این فکر می کند که “”” ایجادتمدن””” یک “امرکاملا “ضروری” و “اجتناب ناپذیر” است 🍃 ازطرفی دیگر”تمدن” چون یک “کل” هست وهرکلی “اجزائش” باید باهم “هماهنگ” و “همخوانی” داشته باشند لذا “تمدن اسلامی” خودیک “تمدن مستقلی” است و “وابستگی” به جائی ندارد( همچون یک مدل خودروکه همه اجزائش متناسب باخودطراحی وجاگذاری می شودو خودروئی دیگرمتناسب باخودش ) ونوعی خودکفائی دارد 🍃 پس اگر ازما پرسیده شودکه “دین” آیا برای خود “تمدن” دارد یانه “جواب” این است که دارد و همه “موضوعات” و “مسائل” و “مایحتاج” تمدنی خودرابراساس باورهاو ارزشهای خودهماهنگ و هم جهت، تحصیل می کند( البته تعامل با دیگرتمدنها موضوع دیگری است که مجال دیگری می طلبد) وصدالبته “تعامل” و “تبادل” بین تمدنها و “انتفاع” ازهمدیگرامری است طببعی و بلااشکال وچه بساارائه خوب وجذاب “باورها” و”اخلاق” و رفتارمطلوب” و “پیشرفت های علمی و “ابتکارات” و”اختراعات” و “محصولات خوب” و…باعث “تالیف قلوب” هم بشود

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.