نظام نور = جهاد تبیین

( قسمت ۵۱ ) بسم الله الرحمن الرحیم

🌹 با ورود “اشکالات” فراوان بر”نظام حاکم” وتفکر “لیبرالیسم” و”تمدن غرب” واثبات “ناتوانی” آن برای رساندن “بشر” به “سعادت” و”برآورده کردن آرزوهای معنوی ومادی” او و “دورکردن” هرچه بیشترش از “خداپرستی” و ” “ایمان به غیب” و “عدالت” و “اخلاق” و “رشدمعنوی”،ضرورت و اضطرار” به “تفکردینی” و”نظام اسلامی” و در نهایت رسیدن به “تمدن تماما الهی” الزامی به نظرمی رسد 🌹صاحبان قدرت قرون متمادی با “تفکر و نظام مادی” وبرای رسیدن به “مطامع دنیوی” برمردم دنیا حکومت کرده اندآیا وقت آن نرسیده است که “اداره اموربشر ” رابا “تفکرانبیاء” وبا “تشکیل وتاسیس تمدن الهی و اسلامی” پیش ببریم؟ تمدنی که همه “ارکان” و “پایه ها” و “اصول” و “ضوابط” و “قوانینش” از “مکتب انبیاء” اخذشده باشد؟ آیا به امتحانش نمی ارزد؟ 🌹 می ارزد،ولی مگر”آسان” است؟ باید”خون دل ها” خورد،باید”زحمت ها”کشید،باید”زندان ها” رفت،باید”تبعیدها” شد،بایدچه بسیار”شهید” داد، “جان ها” داد،”اموال” در راهش “ایثار” کرد و… 🌹 چراچنین است؟ چون به دست گرفتن “نبض جامعه” و “مدیریت انسان” و”برپائی حکومت” و رسیدن به یک “نظام و تمدن”،”هل من مبارز” می طلبد، میدان جنگ و مبارزه” است، بایدواردشد وهزینه کرد، چه بسا هزینه های سنگین وفراوان 🌹 واین “خون دل ها” را “امت اسلام” و “شیعه” درطول زمان خورد و “جان ها” داد و “زندان ها” کشید و”تبعیدها” رفت و…و ثمره آن شد”انقلاب اسلامی دربیست ودوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷” به رهبری “امام خمینی” که البته این “اولین قدم” در راه برپائی “تمدن اسلامی” است وچهار”قدم” دیگربراساس رهنمودهای “امام خامنه ای بایدبرداشته شود تابه هدف نهائی (تمدن اسلامی) برسیم وآنها عبارتنداز : 🌹 دومین قدم “نظام اسلامی” 🌹قدم سوم “دولت اسلامی” 🌹قدم چهارم “جامعه اسلامی” 🌹قدم پنجم “تمدن اسلامی” 🌹 اما و صد اما،آنچه پیش ازهمه وبیش ازهمه بایدبه آن پرداخت وتوجه کرد “تبیین ضرورت ایجادتمدن اسلامی” و دادن “آگاهی” و “اطلاع رسانی” به “امت اسلام” بر”لزوم پرداختن به مقدمات تمدن اسلامی” است، یعنی به “مردم” باوراند که تا به “تمدن مطلوب الهی و اسلامی” نرسیم به “هدف نهائی” انبیاء و “اسلام” نرسیده ایم 🌹 پس بایدتلاش روزافزون کردتا “ذهنیت امت اسلامی” آمادگی پیداکندبرای درک ضرورتی به نام “تمدن گوارای اسلامی” و این خود “مصداق تام وتمامی” است برای “”جهاد تبیین””

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.