( قسمت ۵۲) (تبیینی ازضرورت وجودتمدن اسلامی)

( قسمت ۵۲) 🍃( تبیینی ازضرورت وجودتمدن اسلامی ) 👇 🍃 متاسفانه براثر”تبلیغات سوء” وچه بسا نفوذ”عوامل بیگانه” و گاهی “قدرت طلبی وخودخواهی خودی ها” وهمچنین “کج سلیقی برخی” و”نادانی وجهالت” بعضی دیگر وشایدعوامل دیگری باعث شده برای “دین” “محدودیت ومحصوریتی” غیرقابل قبول پدیدآید 🍃 آن “محدودیت ومحصوریت” این است که “دین” یکی ازدهها “موضوع” …
ادامه ی نوشته ( قسمت ۵۲) (تبیینی ازضرورت وجودتمدن اسلامی)

نظام نور = جهاد تبیین

( قسمت ۵۱ ) بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 با ورود “اشکالات” فراوان بر”نظام حاکم” وتفکر “لیبرالیسم” و”تمدن غرب” واثبات “ناتوانی” آن برای رساندن “بشر” به “سعادت” و”برآورده کردن آرزوهای معنوی ومادی” او و “دورکردن” هرچه بیشترش از “خداپرستی” و ” “ایمان به غیب” و “عدالت” و “اخلاق” و “رشدمعنوی”،ضرورت و اضطرار” به “تفکردینی” و”نظام …
ادامه ی نوشته نظام نور = جهاد تبیین

( قسمت پنجاهم ) اشکال “چهل وپنجم” به نظام وتمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت پنجاهم ) 🌱 اشکال “چهل وپنجم” به نظام وتمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی : 🌱 “شرق” بایددر “غرب” را ببندد،در “غرب” را به روی “خودش” ببندد 🌱 تا “غرب” راه به اینجا دارد، “شما” به “استقلال” خودتان نمی رسید و تا این “غربزده هایی” که در “همه جا” موجوداند، از این “مملکت” نروند …
ادامه ی نوشته ( قسمت پنجاهم ) اشکال “چهل وپنجم” به نظام وتمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل ونهم ) اشکال “چهل وچهارم” به نظام نار،نظام ظلمت وتمدن لیبرالیسم” از زبان امام خمینی:

( قسمت چهل ونهم ) 💐 اشکال “چهل وچهارم” به نظام نار،نظام ظلمت وتمدن لیبرالیسم” از زبان امام خمینی: 💐 “غربیان” و در سابق “انگلستان” و بعد از او”آمریکا” و “سایر کشورهای قدرتمند” دنبال این بودند که با “تبلیغات دامنه دار” خودشان به “ممالک ضعیف” “باور” بیاورند که “ناتوانند” “باور”بیاورند که این ها نمی توانند …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل ونهم ) اشکال “چهل وچهارم” به نظام نار،نظام ظلمت وتمدن لیبرالیسم” از زبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهشتم) اشکال “چهل وسوم” به “لیبرالیسم وتمدن غرب” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهشتم) 🌸 اشکال “چهل وسوم” به “لیبرالیسم وتمدن غرب” اززبان امام خمینی: 🌸 امروز که به اصطلاح “عصر تمدن و ترقی” و “عصر پیشرفت” است، “عصر شیطان هاست” 🌸 شما در سرتاسر “دنیا” اگر چنانچه ملاحظه کنید، “دنیا” در دست “شیاطین” است، “استثنایش” بسیار کم است 🌸 این ها با آن “حیله …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل وهشتم) اشکال “چهل وسوم” به “لیبرالیسم وتمدن غرب” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهفتم ) اشکال “چهل ودوم ) به “تمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهفتم ) 🌳 اشکال “چهل ودوم ) به “تمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی: 🌳 باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این “پیشرفت ها” رو به “تمدن” دارد می رود، یا رو به “توحش” دارد می رود؟ 🌳 من تعبیرم این است که “آمریکا” و “سایر این دُوَل غربی و شرقی” این …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل وهفتم ) اشکال “چهل ودوم ) به “تمدن لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وششم ) اشکال “چهل ویکم” به “تمدن ونظام آلوده به جهل وفسادلیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وششم ) ☘ اشکال “چهل ویکم” به “تمدن ونظام آلوده به جهل وفسادلیبرالیسم” اززبان امام خمینی : 🍀 1 – اسلام، انسان ساز است و غرب وفرهنگ غربی نابود کننده انسان ☘ 2 – قانون اسلام، قانونی است مترقی برخلاف قانون غرب 🍀 3 – اسلام، انسان را محب آدم و عطوف …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل وششم ) اشکال “چهل ویکم” به “تمدن ونظام آلوده به جهل وفسادلیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وپنجم) اشکال “چهلم” به “تمدن” و”نظام” بی روح “لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی”:

( قسمت چهل وپنجم) 🌻 اشکال “چهلم” به “تمدن” و”نظام” بی روح “لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی”: 🌻 “غربی ها” برای این که بتوانند بر “مردم مسلمان” “مسلط” شده و آنها را زیر “سلطه” خودقرار دهند، از راه “تضعیف اسلام” با “القاءشبهه های” فراوان وارد شدند 🌻 شبهه هایی ازقبیل، “کهنه بودن احکام اسلام” “عدم توانایی …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل وپنجم) اشکال “چهلم” به “تمدن” و”نظام” بی روح “لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی”:

( قسمت چهل وچهارم ) اشکال “سی ونهم” به نظام وتمدن سیاه لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی:

( قسمت چهل وچهارم ) 💐 اشکال “سی ونهم” به نظام وتمدن سیاه لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی: 💐 شما تصور نکنید که این ها (غرب وشرق) برای “ما” و برای “اصلاح ما” یک قدم بردارند 💐 هرکه این را تصور بکند، این “جاهل” است، که این ها بخواهند “ممالک شرق” یک قدم رو به “ترقی” …
ادامه ی نوشته ( قسمت چهل وچهارم ) اشکال “سی ونهم” به نظام وتمدن سیاه لیبرالیسم” اززبان “امام خمینی:

( قسمت چهل وسوم ) اشکال “سی وهشتم” به “لیبرالیسم” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وسوم ) 🪴 اشکال “سی وهشتم” به “لیبرالیسم” اززبان امام خمینی: 🪴 ما باورمان آمده است که همه چیزها در “غرب” است. “خیر” آن چیزی که درغرب است، “تربیت حیوان درنده” است ( صحیفه نور ج۷ص۸۱)