ویژگی های نظام نار

( قسمت چهارم )

ویژگی های نظام نار ( نظام ظلمت ) :

💥 نظام متکی بر”حاکمیت انسان واندیشه های انسانی ( مستقل ازوحی ) برجامعه ”

💥 نظام متکی بر” روش معیوب وپرازاشکال آزمون وخطا ”

💥 نظام متکی بر “مصالح موقت ومنطبق بر هوی وهوس انسان ودور ازفطرت ”

💥 نظام متکی بر” حیات زیست کوتاه مدت دنیوی و ندیدن حیات ابدی ”

💥 نظام متکی بر ” رهابودن انسان از نظارت ناظران وشاهدان غیبی برافکارورفتارانسان ”

💥 نظام متکی بر ” عدم حسابرسی انسان بعد ازمرگ و انکارقیامت وحساب وکتاب، یا پذیرفتن نیش غولی وسطحی آن ”

💥 نظام متکی بر ” فردگرائی و انحصارطلبی و اصالت انسان ( اصل اومانیسم )

💥 نظام متکی بر ” نگاه بسته وتنگ نظرانه همه چی برای من وفدای من ” و فداکاری وایثار درآن تفسیر منطقی ندارد

💥 نظام متکی بر”خانواده هسته ای ( پدر،مادر،فرزندان ) ”

💥 نظام متکی بر ” ارزش های مادی همچون تفریق بین سیاه پوست و سفیدپوست یا غنی وفقیر یا … “نه تکیه بر ارزش های معنوی ”

💥 نظام متکی بر اصل مفتضح ” زن وآزادی وپاگذاشتن براصل پرارزش حیاء وعفت ”

💥 نظام متکی بر” عدم تفکیک بین معروف و منکر ”

💥 نظام متکی بر ” ره آوردهای بشری بدون اتصال واستنادبه وحی ”

💥 نظام متکی بر ” امورظاهری ومادی و غفلت ازامورمعنوی همچون دعا ورازونیاز وتهجد ( برخوردار ازمقداری ناچیز) ”

💥 نظام متکی بر ” شادی ونشاط ظاهری وصوری وغفلت ازنشاط حقیقی ”

💥 نظام متکی بر ” کاروتلاش وتولیدزیاد و مصرف هرچه بیشتر ”

💥 نظام متکی بر ” عدم تفکیک بین حلال وحرام ونترسیدن ازآثاردنیوی واخروی آن ”

💥 نظام متکی بر “پیشرفت وتوسعه بدون تکیه بر عدالت ”

💥 نظام متکی بر “عدم حساسیت نسبت به ظلم وظالم وعدم دفاع ازمظلوم ”

💥 نظام متکی بر ” نظم و انضباط و قانون اجباری ” اگرچه این موارد به جای خود آثارمثبتی داردو بالنسبه مطلوب است ( چون فرهنگ ایجادنظم وانضباط و قانون اختیاری را ندارد وبشرتجربه اش راندیده است )

💥 ودرنهایت نظام متکی بر “علوم وفنون وتجربه های بشری و محروم ماندن از معنویت ها وهدایت های وحی و انبیاء(ع)”

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.