نظامی ضدالهی وسر تا پا اشکال

( قسمت پنجم )

👈 نظامی ضدالهی وسرتاپااشکال به نام👇

🌱 ” لیبرال دموکراسی “🌱

💥مصداق نظام نار💥
💥بادوقرن حاکمیت بربشر💥

🌼 ظهورلیبرالیسم زمانی درخاستگاهش یعنی غرب به وقوع پیوست که کلیسا و صاحبان وسردمدارانش حاکمان بلامنازع در آن سرزمین بودند

🌼 مخالفین حاکمیت کلیسامتوجه نکته ای شدندکه به وسیله آن می توانندبر آنان فائق آیندوآن چیزی نبودجزعلم

🌼 دانشمندان جبهه ای به عنوان علم ودانش تشکیل دادند تا شایدبتوانند مردم را به سوی خودجلب کرده وازاطراف کلیسادورکنند(البته پشت سردانشمندان سیاستمداران وصاحبان سرمایه وثروت وقدرت طلبان و… رامی توان مشاهده نمود)

🌼 با تشکیل جلسات ووضع قوانین وتبلیغات گسترده وبیان ضعف کلیساها توانستند به این مهم دست یافتند ومردم را متوجه خودکنند

🌼 مردم هم بادیدن سختگیری های کلیسا و جذابیت جبهه دانشمندان واحساس آزادی ای که درفضای جدیدحس کردند، به صف آنان نزدیک شدند

🌼 فضا آنقدرعوض شدکه دانشمندان وطرفداران آنهاتوانسنند خواسته های خودرا که انزوای کلیسابود به کرسی بنشانند

🌼 به این ترتیب کلیساوصاحبانش ازنقش تاثیرگذاراجتماعی برجامعه به حاشیه رانده شدند و پذیرفتند تادرگوشه ای ازعالم دراروپا و دررم برای خودجایگاه وپایگاهی داشته باشند و کاری با جامعه وحاکمیت ودخالت درامور مردم نداشته باشند

🌼 بااین شگردجبهه جدید توانست مخالفین خود را( مذهب)ازسرراه بردارند

🌼 این گروه دیگر یکه تازمیدان بودند و برای تاسیس حاکمیت جدیدو قانون گذاری دلخواه خودوتشکیل نوع حکومت، اقدامات لازم را انجام دادند

🌼 لذاباداشتن ابزار علم و همراه کردن جمعیت زیادی از مردم وبا نشست ها وکنفرانس های متعدد وبنیان گذاری اصول دموکراسی ودادن نقش اجتماعی و انتخابات به مردم،آرام آرام به اهداف خودنزدیک شدند
اصول دموکراسی و آزادی ( لیبرالیسم) تدوین و به اجرادرآمد وپایه های یک تمدن به ظاهر مطلوب ریخته شد

🌼 پس اساس تمدن لیبرال دموکراسی برحذف دین و معنویت واخلاق ازحاکمیت وحکمرانی بود ودین هیچ جایگاهی در آن راه نداشت

🌼 اضافه کنیم به مطلب بالا روحیه استکباری وفزون طلبی آن مردمان وسردمدارانشان، ببینیدچه خواهدشد

🌼 ازهمین جا می توان حدس زدکه چه نتایجی درپی این تمدن به دست خواهدآمد
این حدس در زمان نه چندان دوری به وقوع پیوست ودنیا درمسیری قرارگرفت که همه شاهد آن هستیم و بشرامروز به بدترین جائی که می توان تصورکرد رسیده است چراکه بنای این تمدن برفلسفه جدائی دین ازسیاست و اخلاق ومعنویت وحکومت ریخته شده است

🌼 باکمی دقت می توان فهمیدکه دوراز
انتظارهم نیست چراکه کناراین تمدن هدایت های انبیاء(ع) وراهنمائی های آنها که نجات بخش بشرهست وجودندارد

🌼 البته لازم به تذکر است که کلیسای موجود و دین مسیحیت امروزقطعا مسیحتی نیست که حضرت عیسی (ع) ازجانب خداوند آورده است لذا ماازاین دین تحریف شده جانبداری نمی کنیم

🌼 بنابراین مامعتقدیم این فرهنگ واین تمدن واین نوع حاکمیت و حکمرانی بر انسان نمی تواندبرای او خوشبختی وسعادت به دنبال داشته باشد

🌼 در قسمت های بعدی اشکالات خود به وضع موجود جهان ونابسامانی ها و ناهنجاری ها وچالش هائی که سرراه انسان گذاشته اند را طرح خواهیم کردو درنهایت نقشه راه خود یعنی همان راه انبیاء (ع) ووحی و راه پیامبر اعظم (ص ) را ارائه خواهیم داد

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.