( قسمت نهم )

( قسمت نهم )

⚘ اشکال چهارم برتفکرونظام لیبرالیسم :

شما ( لیبرالیسم ) در تفکرتان برپنج اصل تکیه کرده اید ( فردگرایی، آزادی، عقل گرایی یا اصالت عقل، عدالت و برابری حقوق انسانها و تساهل )

⚘ اشکال اینجاست که گویا انسان ازنظرشما سراسر از جنس خاک وماده وصددرصد موجودی ست مادی و دنیوی و هیچگونه ارتباطی با عالم معنی ندارد وهیچ خبری از غیب نیست

⚘ آیا انسان اینچنین موجودی است ؟
آیا این که همه جوامع درطول تاریخ نشانه های فراوانی از ‌اعتقاد به عالم بالا و معنویت وعبادت وکرنش درمقابل خالق خود به جاگذاشته اند، دروغ است ؟

⚘ آیا حذف خداپرستی و اعتقادات ماورائی در بین اصول مدون شما و کشاندن مردم به گرایش های افراطی دنیوی ،خدمت به بشر است یاخیانت به آنها ؟

⚘ آیا بهترنبود تک ساحتی به میدان نمی رفتید و جائی هم برای دین وگرایشات دینی هم بازمی کردید ؟

⚘ ممکن است دردفاع ازخودبگوئید تکیه نکردن برغیب ومعنویت دلیل بر رد آن نیست واینکه اصل آزادی که ازاصول تدوین شده ماست خود انتخاب دین ومذهب و اعتقادات را آزادگذاشته ومانعی برسرراه نیست

⚘ درجواب می گوئیم این فراربه جلو هست زیرا اگر اهمیت داشت درمتن اصول لیبرالیسم گنجانده بودید وچون قرارندادید نشانه بی توجهی به آن است

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.