اشکال پنجم به تمدن رسوای لیبرالیسم

( قسمت دهم )

 

🍀 اشکال پنجم به تمدن رسوای لیبرالیسم :

 

🍀 شما ( لیبرالیسم ) زمینه ای رادر جوامع خودو دیگرجوامع فراهم کرده اید که ارزش های انسانی در آنها ازبین رفته وبستری شده برای رشدو نمو علف های هرزی همچون همجنس گرائی ونکبت بارتراز آن یعنی حیوان گرائی که عده ای با همنوع خودزندگی نمی کنند،با حیواناتی مثل سگ روزگارمی گذرانند وجالب است که دربعضی کشورها اجتماعاتی برگزار می کنند وخودراازگروه های اجتماعی قلمدادکرده و حق وحقوق خودشان را طلب می نمایند واین نیست مگر دوری از تعالیم انبیاء واولیاء الهی

 

🍀 آیا می توان تصورکرد که انسانی بافطرت انسانی زیربار چنین ننگ هائی برود؟ بله می توان،درصورتی که جلودار او ابلیس وشیاطینی باشند که کینه دیرینه ازانسان دارند و ازهرفرصت وشرایطی استفاده می کنند تا بتوانند اورا ازمسیر فطری واصلی خود دورکنند

وبه جرات می توان گفت که ابلیس در این قرن های اخیر بهترین دوران خود را می گذراند چراکه این تمدن مسیرپیشروی اورا به خوبی فراهم نموده است

 

🍀 آیاتمدنی پست ترازاین تمدن با همه پیشرفت های ظاهریش داریم ؟ تمدنی که انسان را به موجودی شبیه حیوان تبدیل کرده ؟ حیوانی که باید کارکند تابخورد و بخورد تا کارکند

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.