( قسمت دوازدهم )

( قسمت دوازدهم )

🌾 اشکال هفتم به نظام پرادعای غرب و لیبرالیسم وتفکرمدرنیته :

🌾 شما که صدای آزادی وعدالت خواهی و حقوق انسان و حقوق زن و حقوق کودکتان و… ده ها وصدها سال است که درعالم پیچیده و هزاران کتاب نوشته ایدوهزاران کنفرانس و سمینار و هزاران فیلم وسریال و… دراین رابطه ساخته ایدچرا جلوی چشم همه عالم همه را نقض می کنید

🌾 دوجنگ جهانی به وجود آوردید میلیون ها انسان راکشتید، میلیون ها انسان را ناقص العضو کردید،میلون ها انسان را آواره و دربه درکردید، شهرهای متعددی ویران نموده، رعب ووحشت به دل میلیون ها انسان انداختید و…

🌾 بعدازجنگ های جهانی دنیارا بین خودتان تقسیم کرده اید، مالک همه عالم وسرمایه های آن شده اید،در دهه های اخیر چندین کشور من جمله افغانستان و عراق و… را بلعیده اید

🌾 و هزاران جنایت آشکاروپنهان کرده اید وهنوز هم ادامه دارد

🌾 سوال این است که کدام پرده نمایش شمارا ماباورکنیم، ایده ها و حرف های زیبا و ادعاهای پرطمطراق شما را یا عملکرد سیاهتان را ؟

🌾 رنگ ها ولعاب ها و زرق برق های خیره کننده شمارا یا به غارت بردن سرمایه های مردم مستضعف جهان را؟

🌾 مجالس لهوولعب وخوشی ها وعیش ونوش ها وآروغ زدن شما را یا گرسنگی و بی خانمانی و آوارگی مردم بسیاری ازکشورها را؟
کدام را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

🌾 گمان نکنید که این سبک وسیره ظالمانه همیشگی است، بلکه روزی خواهد آمد که دیگرانی بیایند وسایه شان برسر شما سنگینی خواهد کرد وتقاص پس خواهیدداد

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.