( قسمت بیست ویکم ) اشکال “شانزدهم” به “نظام مستکبر لیرالیسم”

( قسمت بیست ویکم ) 🍃 اشکال “شانزدهم” به “نظام مستکبر لیرالیسم” :

🍃 ازجمله صفات پسندیده انسانی،بلکه براساس نظریه بعضی محققین، صفت متمایز انسان نسبت به حیوان که به وسیله آن می توان انسان را ازحیوانات بازشناخت، حیاست.

🍃 حیاء، منشاء خیلی ازویژه گی های برجسته انسان است که اگر نباشد، انسان از آنها محروم می شود.

🍃 متاسفانه به علت غلبه مادی گرائی ودوری ازتربیت انبیاء عظام ع در تمدن شما ( تمدن غرب ) این خصلت مگر اندکی، رخت بربسته در نتیجه جامعه ای بی حیاء را تشکیل داده اید.

🍃 به چند نمونه ازنمونه های آشکار آن می پردازیم و ازنمونه های پیچده ترآن صرف نظرمی کنیم.

🍃 “برهنگی” یکی از آنهاست که در کشورهای شما دنبال می شود و سخافت آن درنزد انسان های سلیم النفس روشن است.

🍃 پوشیدگی، وقارومتانت است و برهنگی،سبکی و جلفی.

🍃 نمونه دیگر وجود “سرویس های بهداشتی” درخیابان های شهرهای شما ودر ملاء عام بودن آنهاست که درمقابل انظار عمومی به قضاءحاجت می پردازند.

🍃 نمونه سوم “انجام رفتارهای جنسی” همچون حیوانات در خیابان ها وپارک ها و درمقابل دیدگان ناظران و مردم از زن ومرد وکودک و جوان و غفلت از آثار ناپسند آن و نمونه های بسیاری که نیازی به گفتن آنها نیست.

🍃 مگر شکل انسان داشتن کافی است که به انسان انسان بگویند؟ مگر نطق کردن و جمله بندی درکلام کافی است ؟ مگرپیشرفت در علم و داشتن تکنولوژی برتر کافی است؟ مگر داشتن کلاهک هسته ای و موشک های چنین وچنان کافی است ؟ یا دست یافتن به ابر رایانه ؟ یا …. همه راداشته باشی،حیاء نداشته باشی آیا انسانی؟

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.