( قسمت نوزدهم ) اشکال “چهاردهم” به نظام وتمدن “لیبرال دموکراسی”

( قسمت نوزدهم ) 🪴 اشکال “چهاردهم” به نظام وتمدن “لیبرال دموکراسی” :

🪴 هرانسان سلیم النفسی راستگوئی و صدق وصداقت رادوست دارد واز دروغ و دروغگوئی متنفراست.

🪴 ولی شما( نظام فرومایه مدعی لیبرالیسم وتمدن غرب) و همه دنیاطلبان و دنیاپرستان برای رسیدن به اهداف مادی و قدرت و ریاست برمردم از هیچ دروغی فروگذارنیستید.

🪴 به راحتی با دستگاههای تبلیغاتی و امپراطوری رسانه ای خود واقعیات را غیرواقعی و غیرواقعیات را واقعی نشان می دهید و هیچگونه شرمی هم ندارید.

🪴 وقتی تصمیم می گیرید افغانستان را اشغال کنید،صحنه یازده سپتامبر را به وجود می آورید و عاملان آن را به دروغ به گردن تعدادی مسلمان و عده ای افغانستانی می اندازید تا مجوز ورود به آن کشور را به دست آورید.

🪴 یا زمانی که می خواهید به عراق وارد شوید به دروغ وصله ای به آن کشور می چسبانید و آن را اشغال می کنید و…. صدها وهزاران دروغ دیگرکه اشاره به آنها لازم نیست.

🪴 چقدر دروغ به ایران وانقلاب اسلامی بسته اید قابل شمارش نیست.

🪴 دیگر دروغهای شما مدتی است که خیلی زود آشکار می شود ومردم دنیا ازجمله ایران ازآنها آگاه می شوند وبهائی به آن نمی دهند.

🪴 کلام آخر آن که شما “کذابید ودروغگو”

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.