( قسمت چهل وهشتم) اشکال “چهل وسوم” به “لیبرالیسم وتمدن غرب” اززبان امام خمینی:

( قسمت چهل وهشتم) 🌸 اشکال “چهل وسوم” به “لیبرالیسم وتمدن غرب” اززبان امام خمینی:

🌸 امروز که به اصطلاح “عصر تمدن و ترقی” و “عصر پیشرفت” است، “عصر شیطان هاست” 🌸 شما در سرتاسر “دنیا” اگر چنانچه ملاحظه کنید، “دنیا” در دست “شیاطین” است، “استثنایش” بسیار کم است 🌸 این ها با آن “حیله های شیطانی” و با آن “ابزار شیطانی” که دارند، همه جا را قبضه” کرده اند و در مقام “پیشرفت” هم هستند و هر روز یک “توطئه هایی” انجام می دهند 🌸 در مقابل یک همچه “توطئه عظیم” و یک همچه “شیطان های تعلیم دیده” و “شیطان های عصر تمدن” باید “انسان ها” “قیام” کنند 🌸 باید “انسان ها” همان طوری که “انبیای عظام” و اولیای خدا” “قیام” کردند و “جان فشانی” کردند، باید در این “عصر” هم “همه شما” “همه ما” “همه روحانیون” “همه ملت ها” “همه ستمدیده های تاریخ” باید “قد عَلَم” کنند و جلوی این “شیاطین” بایستند 🌸 اگر “سُستی” بشود، “شیاطین” “همه عالم” را می بلعند. آنها با اسم “صلح دوستی” “جنگ افروز اول” جهان اند؛ آنها با اسم “حقوق بشر” “بالاترین” کسانی هستند که “حقوق بشر” را “پایمال” می کنند 🌸 آنها در عین ادعای “خیرخواهی” آنچه را برای دیگران می خواهند جز “شر” نیست، برای “خودشان” هر چه هست می خواهند و “دیگران” را “پایمال” می کنند. [ صحیفه امام، ج 19، صص 236-235.]

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.