قسمت ۵۵ راه کار بر اساس کتاب و سنت یا بر اساس مفاهیم لیبرالیسم

( قسمت ۵۵)

 

🪴 به راحتی نمی توان”مسئله ای” که در بین جمعیت وجماعت ومردم وملتی “رسمیت” پیداکرده و “سنت” شده و به شکل “عادت” درآمده را “تضعیف” کرد یا از”بین” برد وبا “تضعیف” آن یا “حذف” آن چه بسادر آن “جامعه” تنش به وجود می آید وایجادناراحتی می کند.

 

🌿 مثال بسیارساده: این که اگر دربین جمعیتی که برسرسفره نشسته اند وغذا را باقاشق می خورند کسی با “دست” غذابخورد همه باتعجب به او نگاه می کنند وچه بسا ازاین حرکت دچارناراحتی شوند

 

 

🌿 اگردرمیان شهرو دیاری که همه با”لباس کامل” بیرون می آیند،شخصی “لخت” ظاهر شود، مردم باتعجب به او می نگرند واورا مورد شماتت قرارمی دهند

 

🌿 درکشورهندوستان گفته می شود مردم به “گاو” احترام می گذارند اگرچنانچه کسی به این حیوان “بی احترامی” کند اوراسرزنش می کنند

 

🌿 حال اگردرجوامع کنونی که “حرفه ها” و “فنون” و”علوم” و “فرمول ها” و”قواعدی” رسمیت دارند و همه “اهل فن” ازآن بهره می برند، کسی پیداشود و “راه” و”روش” دیگری ارائه کندکه چه بسا بهتربه مقصدبرسد، خواهیددیدکه مردم باچشم دیگری به اونگاه می کنندودرمواقعی درصددانکاراو برمی آیند

 

🌿 اگردربین مسلمانان دیدگاهی پیداشد که بخواهدبر”اساس” “کتاب وسنت” و “راه کارهائی” متکی بر”اسلام” و “مفاهیم برخواسته از”کتاب وسنت” و”استظهارشده” ازآن “اداره جامعه اسلامی” رابرعهده بگیرد و نه بر”اساس” “مفاهیم لیبرالیسم” ویاهر مکتب “غیراسلامی” دیگری، رگ گردن بعضی هاحرکت خواهدکرد وصدای اعتراضشان بلندخواهدشدکه اینها “کهنه گرائی” است و “عقب گرد” ولی کار”منطقی و صحیح “خود را باید دنبال کرد،بنابراین اولین قدم را در این راستا برمی داریم وآن پیشنهاد”فقهی ساختمان” و”مقررات” مربوط به آن است 👇

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.